देश ‘काम नलाग्ने भयो’ भन्ने धेरैले देशका लागि भने खासै केही ‘काम’ गरेको देखिएन