मान्छे वेचेर क्यालकुलेटरमा हिसाब किताब गरने हरू नै नेता बन्ने देश